درجهان امروز جابه جایی انسان و کالا از چنان شقابیبرخورداراست که هیچ عرصه ای را در زندگی فردی و اجتماعی فارغاز تغییر نگذاشته است . انسان و جامعه عصرارتباطات ، تعلق به تعامل گسترده ای با دیگران دارد . از این رو همواره درپی آن است که با کاهش هزینه های مکان وزمان افق های تازه ای درگسترش مناسبات همه جانبه و بین المللیب گشاید ، همزیستی ، همگرایی و همکاری باجهت گیری رشد و توسعه پایدارو ملاحظه رویکرد جهانی شرط بقادرجهان  به هم پیوسته امروز است . ذکراین نکته ضروری است که ایجاد جامعه ای امن ، آباد، آزاد و توسعه یافته متضمن تحول در ظرفیت ها و توانمندی های همه کشورها است و دراین راستا می توان حمل ونقل را بسترمناسبی برای تحقق این هدف به شمارآورده راه تاریخی ابریشم نمادی از معیادین است واقعیت و بیانگر تحول در تجارت و توسعه همه جانبه و گرایش به صلح و دوستی بوده است .

 

در دوران حاضر بایستی برنامه ریزی لازم برای استفاده از ظرفیت ها ، امکانات و قابلیت های دیرین تاریخی صورت گیرد. بدیهیاست ایران  باداشتن موقعیت ویژه می تواند به عنوان یکی از راهبردی ترین کشورهای منظقه ، مزیت های حمل ونقلی خویش را درراه پیشبرد توسعه همه جانبه و افزایش همکاری های منطقه ای و جهانی بکارگیرد. وجود امکانات طبیعی ،سرمایه های ارزنده انسانی، زیر ساخت های اقتصادی ، چشم انداز امید بخشی در توسعه همکاری های حمل ونقل جاده ای ،ریلی ،‌دریای وهوایی ترسیم می کند. ساخت و توسعه امکانات و تاسیسات زیربنایی برای تسهیل و تسریع جابه جایی مسافر و کالا ، با استفاده از فناوری روز و انطباق با استانداردهای جهانی یکی از ابزارهای توفیق در دستیابی به اهداف توسعه کشور است.

 

در راستای گسترش شبکه حمل و نقل به عنوان کالبد توسعه اقتصادی کشورها، در سال های آخرین هزاره دوم میلادی شبکه حمل ونقل هوایی رونق بیشتری یافت و علی رغم جوان بودن صنعت ، در مقایسه با سایر تسهیلات حمل ونقل این صنعت به واسطه مشخصات ویژه اش درمسافتهای بیش از 200 کیلومتراز جایگاه خاصی برخوردار میباشد. به طوری که درسال 2004 نزدیک به 2 میلیارد سفر هوایی درجهان انجام شده است .دراین میان حمل ونقل هوایی با برخورد اری از فناوری برتر درمقایسه با سایرعوامل حمل ونقل ، عرصه عمل انسان را گسترده تر نموده و وسعت حضورانسان را درعرصه فضای هوایی افزایش داده است . وبدین لحاظ وسیله مناسب تری در تامین نیازهای آتی حمل ونقل و رشد اقتصاد ملی بشمار می رود.ه منظورتوسعه زیربناها و ناوگان علاوه بر اتکا به منابع عمومی و اعطای یارانه ، کشورنیازمند مشارکت وسیع تر بخش خصوصی به ویژه درزمینه تامین ناوگان هوایی و هم چنین ضرورت حمایت و تشویق سرمایه گذاری آنها ازجانب دولت می باشیم.

 

شرایط موجود توسعه باز درحمل ونقل هوایی ما درکشورفراهم آمده به طوری که درسال های اخیر سرمایه گذاران بخش خصوصی را به سمت خود کشانده و با انجام سرمایه گذاری توانسته سهمی از بازار را به خود تخصیص دهند که با سیاستگذاری صحیح و مناسب دولت می توان به آینده ای روشن اطمینان یافت و شاهد ورود سرمایه گذاران جدید به این بخش بود.هدف

 

موقعیت کشورجمهوری اسلامی ایران در منطقه خاور میانه و تحولات اخیر منطقه به ویژه درکشورهای آسیای میانه که باعث به وجود آمدن جغرافیای سیاسی  جدیدی در منطقه گردیده است و هم چنین قرارگرفتن بر سرراه اروپا – آسیا که یک موقعیت استراتژیک است. موجب شده تا جابه جایی مسافرداخلی و بین المللی درکشور از یک رشد قابل توجهی برخوردار باشد و زمیمنه های لازم برای انجام پروازهای ترانزیت و جابه جایی مسافرازطریق ترانزیت را فراهم آورد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   توسعه منابع انسانی در بخش جهانگرد

 

به علاوه  کشور ایران با وسعتی حدود 1648000 کیلومتر مربع مساحت و با جمعیتی حدود 70 میلیون نفر و داشتن شرایط آب و هوایی متناسب درمناطق مختلف آن وضعیتی را به وجود آورده تا درتمام فصول سال شاهد انجام مسافرت های دسته جمعی و انفرادی مردم کشور مان باشیم.

 

هم چنین تنوع جغرافیایی و پراکندگی جمعیت و وجود مراکز اقتصادی و دانشگاهی در نقاط مختلف کشورو فواصل طولانی بین آنها موجب شده است تا استفاده از وسایل نقلیه هوایی از استقبال خوب برخوردارگردند و دولت نیز درزمینه امکانات زیر ساختی آن سرمایه گذاری فراوان بنماید و در نتیجه با افزایش ناوگان هوایی می توان سود مناسب را از این سرمایه گذاری فراهم آورد.

 

توسعه بارز درحمل و نقل هوایی داخل ،‌منطقه ای وبین المللی به ویژه اتصال نقاط اقماری به فرودگاه های مرکز منطقهای از طریق توسعه و تقویت ناوگان یک شرکت حمل ونقل هوایی با سرمایه گذاری بخش خصوصی با هدف بهبود بخشیدن به کیفیت و کمیت ارایه خدمات حمل ونقل هوایی و ایجاد اشتغال درکشور رامی تواند درچارچوب برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به منظورنایل آمدن به رشد سریع اقتصادی که از جمله اهداف آن است ،‌نیز قرارگیرد.

 

شرکت هایحمل ونقل هوایی

 

درحال حاضرتعداد 10 شرکت حمل ونقل هوایی ایرانیبا تعدا 83 فروندهواپیما درحال فعالیت می باشند .و درمجموع دارای تعداد      می باشند که ترکیب آنها درشرکت های مختلف به شرح زیر می باشند:

 

الف)شرکت های حمل ونقل هوایی دولتی

 

1-شرکت هوایپمایی جمهوری اسلامی ایران

 

شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران درسال 1345 به منظور حمل ونقل مسافر و بار و محمولات پستی درداخل و خارج کشور تاسیس شده و براساس موافقت نامه های دو جانبه حمل ونقل هوایی ، حق بهره برداری از مسیرهای هوایی بین المللی به صورت انحصاری دراختیار این شرکت گذاشته شده و درصورت عدم اعلام آمادگی در مدت 6 ماه ، سازمان هواپیمایی کشوری می تواند این حق را به سایرشرکتهای حمل  و نقل هوایی واگذار نماید.

 

در حال حاضراین شرکت علاوه بر مسیرهای هوایی داخلی ، درمسیرهای هوایی به مقصد کشورهای اروپایی،آسیایی و خاور میانه و برخی ازکشورهای آسیای میانه پرواز دارد.

 

این شرکت با 32 فروند هواپیمای ملکی( متوسط و دوربرد)دارای 8100 صندلی ( جدول شماره 1) درسال 1382 تعداد 3780629 مسافر داخل و 1622795 مسافربین المللی یعنی حدود 28/44 درصد کل مسافر داخلیو 54/55 درصد کل مسافر بین المللی را جابه جاکرده است.

 

2- شرکتهواپیمایی ایران ایرتور

 

شرکت ایران ایرتوردرتاریخ 1/2/1372 به عنوان یک شرکت فرعی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به منظوراستفاده از ناوگان متوسط برد و فعالیت درمسیرهای داخل و احتمالاً چارتری درجهت کمک به شرکت ایران ایرتاسیس گردید که پایگاه اصلی عملیاتی آن درمشهد بوده ودرحال حضاردرمسیرهایهوایی داخلی ازمبدا مشهد به مراکز استانها وبرخی مسیرهای ازمبدا تهران و تعدادی مسیرهای هوایی به مقصد خاورمیانه پرواز دارد.

 

این شرکت با توجه به سیاستهای دولت ، تعداد هواپیماهای خود را کاهش داده و به تدریج بازار آن دراختیار شرکت های خصوصی قرار گرفته است . این شرکت درحال حاضر با 6 فروند هواپمیای استیجاری دارای 924 صندلی میباشد ( جدول شماره 2)ولی درسال 1382 با ناوگان موجود خود 1825759 مسافرداخلی و 5623 مسافر بین المللی یعنی حدود 42/20درصد کل مسافر داخلی و 19/0 درصد کل مسافربین المللی را جا به جا کرده است.

دسته‌ها: تور لحظه آخری