كاربردهاي ليـــــــزر

امروزه ليزركاربردهاي بيشماري دارد كه همة زمينه هاي مختلف علمي وحتي فيزيك وشيمي ، زيست شناسي ، الكترونيك ، پزشكي را شامل مي شود . همه ي اين كاربردها نتيجة مستقيم همان ويژگي هاي خاص نورليزر است . دراين فصل ما بحث خود را محدود به بررسي اساس برخي ازاين كاربردها مي كنيم درحالي كه براي شرح كامل ترهريك از اين كاربردهاي خاص به مراجع ديگر اشاره خواهيم كرد .

كاربردهاي ليزر عبارتند از :

1. كاربردها درفيزيك وشيمي

2. كاربردها درزيست شناسي وپزشكي

3. فرآوري مواد

4. ارتباطات نوري

5. كاربردهاي نظامي .

كاربرد درفيزيك وشيمي

اختراع ليزر وتكامل آن وابسته به معلومات پايه اي است كه دردرجه اول از رشته فيزيك وبعد از شيمي گرفته شده اند . بنابراين طبيعي است كه استفاده از ليزر درفيزيك وشيمي از اولين كاربردهاي ليزر باشد .

درفيزيك ، ليزر باعث شروع زمينه هاي كاملاَ جديد تحقيقي شده است وبعضي از پژوهش هاي قبلي را به كلي دگرگون كرده است همچنين بايد درنظرداشت كه مطالعة رفتار ليزر وبرهم كنش باريكه هاي ليزر با ماده ، خود شاخه ي مطالعاتي جديدي ازفيزيك شده است . نمونة جالبي از اين شاخه ي جديد توجه به اپتيك غيرخطي است

شدت زياد ليزر مشاهدة انرژي جديدي را كه درنتيجه عكس العمل غيرخطي مواد به وجود مي آيند ممكن مي كند .

كاربرد زيست شناسي وپزشكي

ازليزر بطور روزافزوني درزيست شناسي وپزشكي استفاده مي شود اينجا هم ليزر مي تواند ابزارتشخيص ويا وسيلة تغيير برگشت ناپذير مولكول هاي زندة يك سلول ويا يك بافت باشد . زيست شناسي نوري وجراحي ليزري .

درزيست شناسي مهمترين كاربرد ليزر به عنوان يك وسيلة تشخيصي است ما دراينجا تكنيكهاي ليزري را ذكرمي كنيم ( الف ) فلوئورسان القايي به وسيلة تپهاي فوق العاده كوتاه ليزر در DNA ، ودرمواد رنگي مؤثر درفوتوسنتز ، ( ب ) پراكندگي تشديدي رامال به عنوان روشي براي مطالعه مولكول هاي زنده مانند هموگلوبين يا رودوپسين ( رودوپسين عامل اصلي درسازوكار بينايي است ) ، ( ج ) طيف نمايي هبستگي فوتوني براي بدست آوردن اطلاعاتي درمورد ساختار ودرجة انبوهش انواع مولكول هاي زنده ، و ( د ) روش هاي تبخيريه ي فوتوني درخشي پيكوثانيه اي براي كاوش رفتارديناميكي مولكول هاي زنده درحالت برانگيخته .

كاربردهاي نظــــــــــــــــــامي

كاربردهاي نظامي ليزر هميشه عمده ترين كاربردهاي آن بوده است . فعلاَ مهمترين كاربردهاي نظامي ليزر عبارتند از : ( الف ) فاصله يابهاي ليزري ( ب ) علامت گذاري هاي ليزري ، و( ج ) سلاح هاي هدايت انرژي .

فاصله ياب ليزري مبتني برهمان اصولي است كه در رادارهاي معمولي از آن ها استفاده مي شود . يك تپ كوتاه ليزري ( معمولاَ با زمان تپ 10تا 20 نانوثانيه ) به سمت هدف نشانه گيري مي شود وتپ پراكندة برگشتي به وسيلة يك دريافت كنندة مناسب نوري كه شامل آشكارساز نوري است ثبت مي شود . فاصله مورد نظر با اندازه گيري زمان پرواز اين تپ ليزري بدست مي آيد . مزاياي اصلي فاصله ياب ليزري را مي توان بصورت زير خلاصه كرد :

الف – وزن ، قيمت وپيچيدگي آن به مراتب كمتراز رادارهاي معمولي است .

ب – توانايي اندازه گيري فاصله حتي براي هنگامي كه هدف درحال پرواز درارتفاع بسيار كمي ازسطح زمين ويا دريا باشد .

جمعبنــــــــــــــــــــــدي

ديديم كه ليزر حتي پس از 20 سال كه از كشف آن مي گذرد ، هنوز نويدهاي تازه اي براي آينده دارد . بسياري از كاربردهاي ليزر كاملاَ جا افتاده اند ، درحالي كه بسياري ديگر براي آينده مانده اند . شايد براي آنكه دريابيم ليزر چه انقلاب عظيمي برپا ساخته است ، لازم باشد ده ويا بيست سال ديگر منتظر بمانيم .

بدين ترتيب ليزر كه درابتدا اختراعش ازآن به عنوان پاسخ درخشاني درجستجوي سئوالي ياد مي شد ، هم اكنون مي تواند پاسخي درخشان به بسياري از مسائل فيزيك ، شيمي ، زيست شناسي ، پزشكي ، الكترونيك ومهندسي باشد .